Καταστατικό

Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται Κλαδικό Σωματείο Νομού Αχαΐας με έδρα την Πάτρα, που συνενώνει όλους τους εργαζόμενους στο Νομό Αχαΐας σε όλες τις επιχειρήσεις Τηλεπικοινωνιών και Νέων Τεχνολογιών των ειδικοτήτων Προγραμματιστών, Χειριστών, Αναλυτών, Μηχανικών, Τεχνικών, Εκπαιδευτικών Η/Υ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, με σχέση ιδιωτικού δικαίου, υπό την επωνυμία «ΕΝΟΤΗΤΑ».

Άρθρο 2ο – ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του Σωματείου είναι η καταχώρηση, προώθηση και προάσπιση των οικονομικών, επαγγελματικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του Σωματείου.

Η ασφαλιστική τους προστασία, η ανάπτυξη του μορφωτικού τους επιπέδου και η συνένωση όλων των εργαζομένων του κλάδου με στενούς δεσμούς αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και η ένωση όλων των ειδικοτήτων του κλάδου για την από κοινού διεκδίκηση των αιτημάτων.

Η αλληλεγγύη και ο συνδυασμός των προσπαθειών με άλλα εργασιακά Σωματεία και τους εργάτες όλης της Ελλάδας και όλου του Κόσμου για την υπεράσπιση των δικαίων αιτημάτων και την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης από το Κεφάλαιο με τελικό σκοπό να κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής, να γίνουν τα αγαθά της Εργασίας κτήμα των παραγωγών τους και να καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Η διεκδίκηση, η κατοχύρωση και η υπεράσπιση των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών, καθώς και η ενεργός συμμετοχή στους αγώνες που προωθούν τα κοινά συμφέροντα της εργατικής τάξης και γενικότερα όλων των εργαζομένων.

 Άρθρο 3ο – ΜΕΣΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΚΟΠΩΝ

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί:

Α) Με τη συσπείρωση και δραστηριοποίηση όλων των υπαλλήλων στο Σωματείο

Β) Με τη συνεχή ενημέρωση των μελών, με την κυκλοφορία έντυπου υλικού και με την υλική βοήθεια στα άνεργα και έχοντα ανάγκη μέλη.

Γ) Με τη διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων ή οτιδήποτε άλλου που θα συντείνει στην ανύψωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των μελών.

Δ) Με τη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε μορφής συνδικαλιστικής πάλης.

Ε) Με τη συμμετοχή του Σωματείου στον αγώνα για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων.

ΣΤ) Με την κατάρτιση και υπογραφή Συλλογικών και Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, το Σωματείο υιοθετεί και υπερασπίζει τη βασική συνδικαλιστική αρχή της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος.

Ζ) Με την ανάπτυξη στα μέλη ταξικής συνείδησης και για την κατάδειξη σ’ αυτούς των πλεονεκτημάτων της επαγγελματικής οργάνωσης του κλάδου.

Η) Την ίδρυση λέσχης, αναγνωστηρίου, βιβλιοθήκης, για την διαφώτιση των μελών όσον αφορά την πραγματική τους θέση στην κοινωνία και τα πραγματικά τους συμφέροντα, για τη συνειδητοποίησή τους για να παύσει η εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο και την εμπέδωση στενής αλληλεγγύης μεταξύ όλων των εργαζομένων υπαλλήλων και εργατών. 

Άρθρο 4ο – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βασικές αρχές της λειτουργίας του Σωματείου και της επίτευξης των σκοπών του,  είναι:

Α) Η δημοκρατική διαδικασία. Με αυτή πρέπει να επιτυγχάνεται η ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων και η συζήτηση, η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των μελών του Σωματείου στη λήψη και εκτέλεση των αποφάσεων και τον έλεγχο, των διοικητικών οργάνων, καθώς και η κατοχύρωση των δικαιωμάτων έκφρασης της εκάστοτε μειοψηφίας.

Β) Η αυτόνομος δράση, αποκλειομένων των Κυβερνητικών και εργοδοτικών παρεμβάσεων.

Άρθρο 5ο

Το Σωματείο προσχωρεί ή αποχωρεί σε ή από ανώτερες Συνδικαλιστικές Ενώσεις με απόφαση Γενικής Συνέλευσης και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία ορίζει και τους εκπρόσωπους του Σωματείου στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Άρθρο 6ο – ΜΕΛΗ

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν οι εργαζόμενοι στους Κλάδους που αναφέρονται στο άρθρο 1, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει δυο μήνες απασχόλησης. Η εγγραφή τους γίνεται με αίτηση προς το Σωματείο.

Η αίτηση εγγραφής εγκρίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεως. Αν η αίτηση απορριφθεί απ’ το Δ.Σ. μπορεί να γίνει προσφυγή στην τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά. Η προσφυγή δεν αναστέλλει τις συνέπειες της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την ανάκλησή της από τη Γενική Συνέλευση.

Η εγγραφή γίνεται με καταβολή 2 Ευρώ σαν δικαίωμα εγγραφής. Η μηνιαία συνδρομή μελών είναι 1 Ευρώ. Το δικαίωμα εγγραφής και η μηνιαία συνδρομή αυξομειώνεται με απόφαση της Γ.Σ.

Άρθρο 7ο  – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Α. Δικαιώματα μελών

Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και εφ’ όσον είναι ταμειακώς εντάξει.

Τα μέλη του Σωματείου έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής στις ΓΣ. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται από το ΔΣ τακτικά για όλη την πορεία των υποθέσεων του Σωματείου.

Τα μέλη του Σωματείου είναι ισότιμα μεταξύ τους στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν έγγραφες και προφορικές προτάσεις προς το ΔΣ.

Β. Υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του Σωματείου έχουν την υποχρέωση  να τηρούν το Καταστατικό και τις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ. Γενικά η συμπεριφορά τους πρέπει να είναι σύμφωνη με τους σκοπούς του Σωματείου.

Ταμειακώς εντάξει θεωρούνται τα μέλη που οφείλουν συνδρομές λιγότερες των δυο μηνών.

Άρθρο 8ο – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλη που η συμπεριφορά τους είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Σωματείου, που δεν πειθαρχούν σε αποφάσεις, ελέγχονται από το ΔΣ, προειδοποιούνται και διαγράφονται του Σωματείου με απόφαση ΔΣ, που επικυρώνεται από τη ΓΣ.

Διαγράφονται μέλη όταν δεν τηρούν και ενεργούν αντίθετα με τους όρους του Καταστατικού και τους σκοπούς του Σωματείου, οι δε πράξεις τους μπορούν να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντα μελών του Σωματείου ή και αυτά του Σωματείου. Ιδιαίτερα αντίθετες προς τους σκοπούς του Σωματείου είναι οι ασυμβίβαστες σχέσεις με τον εργοδότη και τα όργανά του.

Τα μέλη προ της αποφάσεως διαγραφής τους καλούνται εξωδίκως να υπερασπίσουν τον εαυτό τους. Αν δεν προσέλθουν, η απόφαση του ΔΣ λαμβάνεται ερήμην. Τα διαγραφόμενα μέλη έχουν δικαίωμα προσφυγής στη ΓΣ. Επίσης, λόγος διαγραφής είναι η εκούσια αποβολή της ιδιότητας του εργαζόμενου στον κλάδο, επί έτος και πλέον.

Διαγραφόμενο μέλος επανεγράφεται μετά την άρση των λόγων που επέβαλαν τη διαγραφή του.

Άλλες ποινές που μπορούν να επιβληθούν είναι:

α. Η επίπληξη.

β. Η καταγγελία μέσω του τύπου.

Άρθρο 9ο – ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής μελών

β. Η μηνιαία συνδρομή

γ. Τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου (τόκοι-πρόσοδοι)

δ. Έκτακτες εισφορές που αποφασίζει η ΓΣ

ε. Τα έσοδα από κάθε φύσεως εκδηλώσεις ψυχαγωγικές του Σωματείου   

στ. Οι τυχόν δωρεές που προέρχονται από τα μέλη του Σωματείου ή άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις.

ζ. Η Οικονομική ενίσχυση της Εργατικής Εστίας και κάθε άλλου Ταμείου, Οργανισμού ή Ιδρύματος, που υπάρχει ή θα ιδρυθεί στο μέλλον.

η. Η συνδικαλιστική εισφορά ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική παροχή του θα προβλέπεται από Γενική ή Κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

θ. Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 10ο – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. Διοίκηση του Σωματείου

Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο και έχει θητεία 3 χρόνια. Το νεοεκλεγέν ΔΣ συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση εντός 8 ημερών και εκλέγει από τα μέλη του, τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή γενικό Γραμματέα, τον Έφορο και τον Ταμία. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση του ΔΣ συγκαλείται από τον Σύμβουλο που πήρε τους περισσότερους ψήφους προτίμησης.

 Το 9μελές ΔΣ έχει ως αναπληρωματικούς τους κατά σειρά επιλαχόντες του κάθε συνδυασμού.

Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα συνέρχεται σε κοινή συνεδρίαση με το αποχωρούν ΔΣ και παραλαμβάνει τα έγγραφα και τα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

Μετά την παραλαβή και παράδοση του νέου από το παλιό ΔΣ λήγει και η θητεία του παλαιού ΔΣ.

Μετά την παράδοση υπογράφεται πρακτικό παραλαβής και παραδόσεως.

Β. Εξελεγκτική Επιτροπή

Έχει 3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται στις αρχαιρεσίες μαζί με το ΔΣ θέτοντας υποψηφιότητα για το όργανο αυτό και έχει επίσης 3ετή θητεία.

Άρθρο 11ο – ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Η Γενική Συνέλευση του Σωματείου είναι το κυρίαρχο σώμα. Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται δυο φορές το χρόνο και μέσα στο πρώτο και τελευταίο τρίμηνο του έτους, έκτακτες όταν το κρίνει αναγκαίο το ΔΣ ή το ζητήσουν το 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών, με έγγραφη αίτησή τους προς το ΔΣ που θα αναφέρει τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει ΓΣ μέσα σε 15 ημέρες.

Στην περίπτωση που το ΔΣ αδρανήσει και δε συγκαλέσει την Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη ενεργούν σύμφωνα με το Νόμο.

Η έκτακτη ΓΣ που ζητούν το 1/20 των μελών σε περίπτωση αδρανείας του ΔΣ συγκαλείται από τους αιτούντες.

Η σύγκλιση των ΓΣ, ο χρόνος,  ο τόπος και τα θέματα γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο στα μέλη του Σωματείου 5 ημέρες νωρίτερα και τοιχοκολλούνται στο Γραφείο του Σωματείου, άλλως αν δεν υπάρχουν γραφεία στο Εργατικό Κέντρο Πατρών.

Για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στη ΓΣ των μελών χρειάζεται να βρίσκεται το 1/3 του όλου αριθμού των μελών που είναι ταμειακώς εντάξει. Αν δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη ΓΣ γίνεται μέσα σε 15 ημέρες που χρειάζεται να βρίσκεται το 1/4  Αν και αυτή η απαρτία δεν πετύχει νέα μέσα σε 15 ημέρες, όπου είναι αρκετό να βρίσκεται το 1/5 των μελών ταμειακώς εντάξει. Σε επαναληπτική ΓΣ δεν είναι δυνατόν να προστεθούν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Προκειμένου για τροποποίηση του Καταστατικού η διάλυση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

Για μεταβολή του σκοπού του Σωματείου απαιτείται η συμφωνία όλων των μελών. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι αποφάσεις της ΓΣ παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Κάθε ψηφοφορία σε ΓΣ που αναφέρεται σε εκλογές οργάνων της Διοίκησης και αντιπροσώπων σε Ενώσεις, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας προσωπικά γενικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας είναι άκυρη, αν δεν γίνεται μυστικά.

Στις Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται 3μελές Προεδρείο δι’ ανατάσεως της χειρός από μη μέλη του ΔΣ, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η ΓΣ που προεδρεύει αυτών.

Απόφαση ΓΣ που πάρθηκε με μυστική ψηφοφορία είναι άκυρη αν παραβρέθηκαν στην ψηφοφορία πρόσωπα που δεν είναι μέλη του Σωματείου ή αν αφορά θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. Απόφαση της ΓΣ αντίθετη στο Νόμο το Καταστατικό ακυρώνεται μετά από αίτηση μελών που είναι τουλάχιστον το 1/3 των ταμειακών εντάξει στο αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του Σωματείου.

Στην ετήσια ΓΣ γίνεται ο απολογισμός του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, ακολουθεί συζήτηση και κλείνει το θέμα με μυστική ψηφοφορία, για την έγκριση ή όχι των απολογισμών.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

Άρθρο 12ο – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση εκλέγεται η 3μελής Εφορευτική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία.

Η γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την εκλογή και τριών (3) τουλάχιστον αναπληρωματικών μελών για την Εφορευτική Επιτροπή.

Η Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύεται από δικαστικό αντιπρόσωπο όπως ορίζει ο Νόμος.

Η Εφορευτική Επιτροπή  αναλαμβάνει τα καθήκοντά της από την ημέρα της εκλογής της. Παραλαμβάνει τα μητρώα, σφραγίδες και καταρτίζει τους εκλογικούς καταλόγους. Οι εκλογικοί κατάλογοι είναι έτοιμοι δέκα ημέρες προ των αρχαιρεσιών.

Εκδίδει ανακοίνωση αμέσως μετά την εκλογή της και γνωστοποιεί την ημερομηνία των αρχαιρεσιών τουλάχιστον σε 20 ημέρες και καλεί όσους από τα μέλη θέλουν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το ΔΣ, την Εξελεγκτική Επιτροπή, αντιπρόσωποι για τις Ενώσεις.

Η υποψηφιότητα υποβάλλεται με έγγραφο αίτηση και η προθεσμία υποβολής λήγει τουλάχιστον 5 ημέρες  πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Υποψηφιότητα δεν μπορούν να υποβάλουν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Εφορευτική Επιτροπή ευρίσκεται στα Γραφεία του Σωματείου δυο τουλάχιστον ώρες κάθε μέρα για την παραλαβή των υποψηφιοτήτων.

Οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες μπορούν να κατέβουν στις αρχαιρεσίες με παραταξιακά ή με μεμονωμένα ψηφοδέλτια ανεξάρτητων.

Εκτός της ατομικής αιτήσεως υποβολής υποψηφιότητας οι υποψήφιοι των Συνδικάτων υποβάλουν και κοινή δήλωση στην οποία δηλώνουν τη συμμετοχή τους και τον τίτλο του Συνδυασμού, άλλως θεωρείται ότι είναι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.

Τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τις αρχαιρεσίες η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει επίσημα με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου τους συνδυασμούς των υποψηφίων και τους τυχόν ανεξάρτητους υποψήφιους και καταρτίζει τα ψηφοδέλτια. Τόσο τα ψηφοδέλτια όσο και οι φάκελοι πρέπει να είναι ομοιόμορφοι.

Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής και με μυστική ψηφοφορία. Με το σύστημα της απλής αναλογικής εκλέγεται και η Εφορευτική Επιτροπή. Εκλογικό μέτρο είναι το πηλίκο της διαίρεσης παραλειπόμενου του υπολοίπου των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών. Το κάθε ψηφοδέλτιο παίρνει τόσες έδρες όσες φορές αντιστοιχεί το πηλίκο της παραπάνω διαίρεσης στον αριθμό των ψήφων που πήρε. Για τις διαθέσεις από την πρώτη κατανομή έδρες, γίνεται και δεύτερη κατανομή. Στη δεύτερη κατανομή παίρνουν έδρες εκείνα τα ψηφοδέλτια που τα υπόλοιπα τους  από τη διαίρεση της πρώτης κατανομής πλησιάζουν το εκλογικό μέτρο περισσότερο. Στη δεύτερη κατανομή παίρνουν μέρος όλα τα ψηφοδέλτια.

Κατά τις αρχαιρεσίες δικαίωμα εκλέγειν έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη.

Άρθρο 13ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της Τάξης, εποπτεύει για την καλή διεξαγωγή των εκλογών, βάσει των νόμων και του Καταστατικού, του βιβλίου Μητρώου των μελών και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε αμφισβήτηση που προκύπτει ή ένταση που αποβάλλεται. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων και συντάσσει το πρακτικό των αρχαιρεσιών που υπογράφεται από όλα τα μέλη της και στο οποίο επισυνάπτονται τα ονόματα των ψηφισάντων μελών.

Άρθρο 14ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον δυο φορές τον μήνα, έκτακτα δε όταν κριθεί αναγκαίο. Οι τακτικές συνεδριάσεις του ΔΣ γίνονται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου και του γεν. Γραμματέα, απόντων και των δυο, από τον αναπληρωτή Πρόεδρο. Οι συνεδριάσεις – ώρα και μέρα – καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ορίζονται από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. και γνωστοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο τουλάχιστον 3 μέρες νωρίτερα. Γραπτά θέματα ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση προτείνουν όλα τα μέλη του ΔΣ. Το ΔΣ έχει απαρτία όταν είναι παρόντες τουλάχιστον 4 Σύμβουλοι συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου. Γενικά οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία και με απλή ψηφοφορία των μελών που παρευρίσκονται. Θέματα και πέρα από την ημερήσια διάταξη μπορούν να συζητηθούν.

Για απόφαση με θέματα εμπιστοσύνης και απεργίες  απαιτείται απόλυτος πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Οι αποφάσεις του ΔΣ κατοχυρώνονται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους μετάσχοντες στη συνεδρίαση Συμβούλους, αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Μέλος του ΔΣ που απουσίασε αδικαιολόγητα σε πάνω από 4 τακτικές συνεδριάσεις ή 6 ανεξαρτήτως σειρές αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωματικό επιλαχόντα του ίδιου ψηφοδελτίου και κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ.

Τα μέλη του ΔΣ είναι υπεύθυνα προσωπικά και αλληλέγγυα απέναντι στο Σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την τακτική ΓΣ ή από έκτακτες που συγκαλούνται γι’αυτό το σκοπό (πρόταση μομφής) μετά από αίτηση του 1/10 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών. Ο ίδιος αριθμός χρειάζεται για να περιληφθεί μετά από αίτησή τους σαν θέμα της ημερήσιας διάταξης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η ανάκληση μέλους ή μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση μομφής εναντίον ολόκληρου του ΔΣ γίνονται εκλογές για ανάδειξη νέου ΔΣ. Το νέο ΔΣ έχει δικαίωμα κανονικής θητείας τριών χρόνων.

Το ΔΣ διοικεί το Σωματείο βάση του νόμου και του Καταστατικού αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου εκτός από ζητήματα και αρμοδιότητες της ΓΣ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διάφορων θεμάτων που αφορούν το Σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις της ΓΣ, εφαρμόζει το Καταστατικό. Επίσης, προγραμματίζει και συντονίζει την όλη δουλειά του Σωματείου βοηθούμενα από τις Επιτροπές που έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η θητεία του ΔΣ μπορεί να παραταθεί επί τρίμηνο από της λήξης της με απόφαση της ΓΣ και κατ’ απόλυτο πλειοψηφία και μόνο όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.

Άρθρο 15ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί το Σωματείο εξωδίκως και στα δικαστήρια και για όλες γενικά τις κρατικές αρχές καθώς και σχετικά με τη διαχείριση της περιουσίας αυτού συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και καταρτίζει με την προσπάθεια του Γεν. Γραμματέα τις ημερήσιες διατάξεις. Ελέγχει για την πιστή εκτέλεση τις αποφάσεις του ΔΣ και των ΓΣ, υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά του ΔΣ και συνυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών. Μετά από κάθε συνεδρίαση του ΔΣ κατανέμει τις εργασίες στα μέλη και ελέγχει την πορεία των εργασιών του.

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αναπληρωτής Πρόεδρος. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου. Ο Πρόεδρος παρουσιάζει τις εισηγήσεις (ΓΣ κλπ.), εκτός αν το ΔΣ αποφασίσει διαφορετικά.

Άρθρο 16ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το Γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Σωματείου, φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα, ευθύνεται για την τήρηση του Μητρώου των μελών του Σωματείου ευθύνεται έναντι του ΔΣ για την τακτική ενημέρωσή του. Ευθύνεται για τη σύνταξη των πρακτικών του ΔΣ διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία. Προσυπογράφει με τον Πρόεδρο, επιβλέπει την τήρηση του Πρωτοκόλλου των εγγράφων τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα. Καταρτίζει με τον πρόεδρο, την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης, φροντίζει για τη συγκέντρωση στοιχείων για τα θέματα που θα συζητηθούν. Ο απολογισμός του ΔΣ γίνεται δια του προέδρου σε έκθεση υπογραμμένη από αυτόν και τον Γ.Γ.

Τον ΓΓ απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αναπληρωτής ΓΓ, ο οποίος συνεργάζεται και βοηθά τον ΓΓ στην εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Άρθρο 17ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία του Σωματείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία. Εισπράττει απευθείας ο ίδιος τα οφειλόμενα προς το Σωματείο από μέρους των μελών ή τα χρήματα που διατίθενται υπέρ του Σωματείου ως το άρθρο 8 ορίζει.

Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις, επ’ ονόματι του Σωματείου δυνάμενος να κρατάει στα χέρια του για τις δαπάνες του Σωματείου μέχρι 20.000 δρχ.

Αναλαμβάνει από την Τράπεζα με βάση εντολή προσυπογραφόμενη από τον Πρόεδρο. Ενεργεί τις πληρωμές για τις τρέχουσες ανάγκες με εντάλματα προσυπογραφέντα από τον Πρόεδρο, που παίρνει την έγκριση του ΔΣ. Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα φέρνουν την σφραγίδα  του Σωματείου και είναι αριθμημένα κατά αύξοντα αριθμό, υπογράφονται δε από τον πρόεδρο.

Υποβάλει στο ΔΣ κάθε τρίμηνο ή αν ζητηθεί από το ΔΣ έκθεση περί της κατάστασης του Ταμείου του Σωματείου. Συντάσσει ισολογισμό της διαχείρισης και τον γενικό προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου και υποβάλλει αυτά για επικύρωση στο ΔΣ και στη Συνέλευση που αποφασίζει τελικά.

Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών. Τέλος, ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.

Άρθρο 18ο – ΕΦΟΡΟΣ

Διατηρεί βιβλίο της ακινήτου περιουσίας  του Σωματείου και φροντίζει γι’αυτό. Το ΔΣ μπορεί να αναθέσει σε μέλη του διάφορες αρμοδιότητες όπως Έφορος Πολιτισμού, Δημοσίων σχέσεων, αθλητισμού κ.α.

Άρθρο 19ο – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται ταυτόχρονα με τα άλλα μέλη του ΔΣ και τους αντιπροσώπους και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Έχει την εποπτεία της διαχείρισης του ΔΣ και διενεργεί τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο που διευθύνει  τις εργασίες της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει τις νομικές διαχειριστικές πράξεις του ΔΣ και του Ταμία, κύρια δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις των περιθωρίων του Προϋπολογισμού. Ερευνά αν οι πληρωμές και οι εισπράξεις έγιναν κανονικά και αν έχουν  εξασφαλισθεί τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικά.

Δικαιούται να εξετάσει σχετικά με την οικονομική κατάσταση έγγραφα και βιβλία του Σωματείου και να ελέγχει το περιεχόμενο του Ταμείου.

Στο τέλος του ελέγχου κάθε διαχειριστικού έτους συντάσσει έκθεση περί της διαχείρισης του ΔΣ και υπογράφεται από όλα τα μέλη αυτής και ο Πρόεδρος την υποβάλλει στη ΓΣ.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο καταγράφονται όλες οι σχετικές με την εκτέλεση των καθηκόντων της ενέργειες.

Άρθρο 20ο – ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Το ΔΣ με βάση τους τόπους δουλειάς δημιουργεί Σωματειακές Επιτροπές ή παραρτήματα κατά περιοχή στο Νομό  Αχαΐας.

Ο χαρακτήρας και ο τρόπος λειτουργίας τους ορίζονται με σχετικές αποφάσεις των ΓΣ

Παράλληλα, με απόφαση του ΔΣ λειτουργούν βοηθητικές επιτροπές όπως π.χ. Νεολαίας, Ειρήνης, Πολιτισμού κλπ.

Άρθρο 21ο – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ

Με μυστική και δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία εκλέγονται και οι αντιπρόσωποι για τα Συνέδρια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατών Μετάλλου του Εργατικού Κέντρου Πάτρας ή σε οποιαδήποτε άλλη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση 

Η εκλογή των Αντιπροσώπων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού των Ενώσεων και τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 22ο – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΛΑΒΑΡΟ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή με την Επωνυμία του Σωματείου και στο μέσον της τον χρόνο της ίδρυσής του.

Το Σωματείο έχει Λάβαρο με τα Εθνικά χρώματα και την Επωνυμία του Σωματείου.

Άρθρο 23ο

Το Σωματείο γιορτάζει για 1η Μάη, ημέρα της  Εργατικής Τάξης που την τιμά με 24ωρη απεργία και άλλες εκδηλώσεις.

Άρθρο 24ο – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπει από το παρόν Καταστατικό καθορίζεται από το ΔΣ σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος και τις σχετικές διατάξεις των Α.Κ. και των σχετικών όρων και Διαταγμάτων.

Σε περίπτωση παραίτησης μελών ΔΣ αυτά αναπληρώνονται από τους αναπληρωματικούς. Αν δεν υπάρχουν μπορούν να γίνουν συμπληρωματικές εκλογές. Ποτέ όμως διορισμός.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.